top of page
elli's-fashion-concept-oostmalle-general

PRIVACY BELEID

Inleiding​

Om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens​

Elli's Fashion and Concept store is de handelsbenaming van een onderdeel van Elli's BV met maatschappelijke zetel te 2390 Oostmalle - Kapelakkers 3 en is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze vennootschap wordt vertegenwoordigd door  Ellen Rottiers als zaakvoerder.

Voor verdere vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens via onze site , mag u altijd contact op nemen via email met de vermelding "Cookie policy vraag" via info@ellisfashion.be ter attentie van Ellen. 

Gegevens die we verwerken​

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoon

  • E-mail

Doeleind en rechtsgrond​

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

Nieuwsbrieven

Daarnaast geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen dienstverlening, alsook over de diensten van de dienstverleners die een beroep doen op onze dienstverlening.

U hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna u geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

Cookies

Essentiële cookies:

Onze website maakt gebruik van enkele noodzakelijke cookies omdat ze onze bezoekers toestaan doorheen de site te navigeren en de belangrijkste functies van onze site te gebruiken. Hieronder vind u een overzicht van de gebruike cookies, omschreven in de volgorde: 

NAAM =>BEWAARTERMIJN => DOEL 

VB. HS =>SESSIE => SECURITY

Strikt noodzakelijk gebruikte cookies:​

ForceFlashSite => sessie => wanneer je een mobiele website bezoeker onder het oude domein, zal de display automatisch verwijzen naar                                                                           een niet-mobiele versie ipv terug te keren naar de mobiele versie.

 

hs => sessie => beveiliging

smSession => afhankelijk (2 dagen of twee weken) => identificeert ingelogde site members

XSRF-token => sessie => beveiliging

Functionele cookies: ​

svSession => afhankelijk (2 jaar) => Identificeert nieuwe en unieke bezoekers, houdt het aantal sessies van een bezoeker aan de site bij.​

SSR-caching => sessie => houdt bij hoe de site moet laden

smSession => afhankelijk (2 dagen of twee weken) => identificeert ingelogde site members

Niet-essentiële cookies:

We gebruiken analytics- en prestatiecookies om informatie te verzamelen en zo uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren. 

Hieronder vind u een overzicht van de gebruike cookies, omschreven in de volgorde: 

NAAM =>BEWAARTERMIJN => DOEL 

VB. HS =>SESSIE => SECURITY

Third-Party cookies: ​

TS* => sessie =>beveiliging​

TS0*******=> sessie => beveiliging

TSxxxxxxxxxx (x is vervangen door reeks cijfers en letters) => sessie => beveiliging

TSxxxxxxxxxx_d (x is vervangen door reeks cijfers en letters) => sessie => beveiliging

Google Analytics:

Deze website is verbonden met Google Analytics. Je kan de gebruikte cookies van Google Analytics hier raadplegen.

Niet-essentiële cookies uitzetten​

U kan in de adresbalk van uw webbrowser rechtermuisklikken op het slot. Hierbij zal je de keuze 'Cookies' kunnen selecteren. Dit geeft een overzicht van alle gebruikte cookies op onze website. 

Hier kan je zelf bepalen welke cookies die je toelaat en welke die je niet accepteert. 

Wanneer je hierbij extra hulp wilt, kan je deze terugvinden op de website www.aboutcookies.org.

Ontvanger van gegevens​

Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals IT –consultants, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

Veiligheidsmaatregelen​

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

Bewaringstermijn​

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening. De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op onze website verzamelen, vindt u hierboven terug.

Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken​

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via de contactbutton op onze website.

Klachten​

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
URL: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen​

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

bottom of page